Home
Introductie
Diverse Maten
Uw Voetafdruk
Nieuws
Gemeenten
Tips
Rapporten
Gemeenten
Materiaal

Voor reacties kunt u met de De Kleine Aarde contact opnemen: info@dekleineaarde.nl of via Postbus 151, 5280 AD Boxtel.
 

Acht gemeenten lopen voorop

Acht gemeenten in Nederland hebben de gemiddelde Voetafdruk van hun inwoners berekend. De voorlopers zijn Bergen op Zoom, 's-Hertogenbosch, Den Haag, Leidschendam, Nieuwegein, Pijnacker, Wymbritseradiel en Zoetermeer. Hun Voetafdrukken bleken goed aan te sluiten bij het landelijk gemiddelde van 4,7 hectare per inwoner, maar er waren ook opmerkelijke verschillen. Van de resultaten is een uitvoerig verslag gepubliceerd.

Klik hier voor het rapport van de acht gemeenten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Bergen op Zoom: WijkmilieuPost, Casper Fagellaan 26a, tel. 0164-240562. Daar staat ook de computer klaar waarop u uw eigen Voetafdruk kunt berekenen.

’s-Hertogenbosch: Erwin Bosch, gemeente ’s-Hertogenbosch, tel. 073-6155062 en de stichting Lokale Agenda 21, tel. 6919774.

Leidschendam: Anneke Smulders, afd. Milieu, gemeente Leidschendam (ma. t/m do. vanaf 11.00 uur, tel. 3378515)

Nieuwegein: gemeente Nieuwegein, afdeling Milieu,
telefoon 030 – 6071358 of infocentrum@nieuwegein.nl

Pijnacker: gemeentekantoor, Oranjeplein 1 of telefonisch
afd. Communicatie, 015-3615650. Informatie op www.pijnacker.nl of bij Suzanne Jens, 015-3615775.

Wymbritseradiel: de heer C. Berends van Milieuzaken, tel. nr.: 0515 –534476.

De Kleine Aarde: Postbus 151, 5280 AD Boxtel, tel. 0411-684921 of info@dekleineaarde.nl. U kunt ons virtueel bezoeken op www.dekleineaarde.nl.

In onderstaande tabel vindt u de gemiddelde voetafdruk per inwoner in de acht gemeenten per hectare.

  Berg
en op Zoom
Den Bosch Den Haag Leid
schen
dam
Nieu
we
gein
Pijn
acker
Wym
britse
radiel
Zoe
ter
meer
Neder
land
Gemid
delde voet
afdruk
fossiele energie 1,28 1,35 1,38 1,35 1,35 1,34 1,35 1,40 1,34 1,35
akkerland 1,32 1,32 1,25 1,38 1,38 1,46 1,32 1,39 1,32 1,35
grasland 0,43 0,43 0,41 0,45 0,45 0,47 0,43 0,45 0,43 0,44
bos 0,50 0,50 0,44 0,55 0,55 0,61 0,50 0,56 0,50 0,53
bebouwd land 1,00 1,03 0,98 1,01 1,01 0,99 1,02 0,99 1,01 1,00
Totaal oppervlak 4,53 4,62 4,46 4,73 4,73 4,87 4,61 4,80 4,61 4,67